Aidan O’Shea has suffered up to seven concussions in career 

Aidan O’Shea has suffered up to seven concussions in career